Spoločnosti sú čisto obchodnou záležitosťou. Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená jedným alebo viacerými podnikateľmi, či už fyzickými osobami alebo právnickými osobami, na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Podniká pod svojím menom, ktorá je zapísané v obchodnom registri. Zakladá sa spoločnou zmluvou, ktorá je podpísaná všetkými spoločníkmi, jeho zakladateľmi alebo zakladateľskou listinou, a to formou notárskeho zápisu. Vzniká dňom zapísania do obchodného registra.spoločnosti riadia svet
Má pri tom vytvorené určité základné imanie. Základným imaním rozumieme sumu všetkých peňažných i nepeňažných vkladov, ktoré všetci spoločníci vložili do spoločnosti. Podnikaním však toto imanie narastá. Zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Tomuto zániku predchádza jej zrušenie, ktoré môže byť s likvidáciou alebo bez likvidácie. S likvidáciou sa zistí likvidačný zostatok a rozhodne sa o jeho rozdelení.
Akciové spoločnosti sú osobnými spoločnosťami a musia byť založené minimálne dvoma zakladateľmi. Viažu sa na konkrétne osoby, ktoré ich riadia a reprezentujú navonok. Spoločníci sa osobne zúčastňujú na podnikaní. Jeden alebo aj obidvaja zo spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene. Nemusí sa však vytvárať základné imanie. Získava kapitál vydaním a predajom akcií akcionárom, ktorí sa tak stanú vlastníkmi spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, akcionári za záväzky neručia a nezodpovedajú. Akciou rozumieme cenný papier a akcionári majú nárok na podieľaní sa na riadení spoločnosti, podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku, podiel na zisku, ktorý pripadá na jednu akciu sa volá dividenda. Poznáme akcie na meno, na majiteľa, kmeňové akcie, zamestnávateľské akcie a prioritné akcie.bohatý podnikateľ
 
Ďalším typom je spoločnosť s ručeným obmedzeným. Môže ju založiť jeden alebo najviac päťdesiat spoločníkov. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom. Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, spíše sa zakladateľská listina, ak viac podnikateľov, tak sa spíše spoločenská zmluva. Spoločnosť vzniká zápisom do Obchodné registra. Výška vkladov základného imania môže byť u spoločníkov rozdielna a môže ísť o peňažné ale i nepeňažné vklady. Spoločnosť s ručeným obmedzeným je povinná vytvárať rezervný fond.